НА ЗБОРАХ, НАРАДАХ


Неправильно

Правильно

Більш детальніше розглянемо Детальніше / більш детально розглянемо
Залишати без уваги Не виявляти уваги, не звернути уваги, залишити поза увагою, злегковажити
Буде загвоздка з... Буде притичина / заковика з...
Будемо надіятися Будемо сподіватися
Виконуємо соціальний заказ Виконуємо соціальне замовлення
Диву даєшся Дивуєшся, дивом дивуєшся
Добавте четвертим пунктом Додайте як четвертий пункт
Залишається нам сподіватись Залишається нам надіятися
Затрудняюся відповісти Мені важко вам відповісти
Звернемося до самої високої інстанції Звернемося до найвищої інстанції
Комісія по складанні резолюції Комісія для складання резолюції
Мені стало обідно Мені стало образливо
Моє питання такого роду Моє питання таке
На нас нажимають На нас тиснуть
Нас лихорадить Нас лихоманить
Нас уважають Нас поважають
Не становить проблеми Не важко
Об'єм валової продукції Обсяг валової продукції
Об'єм робіт Обсяг робіт
Обмінятися опитом Обмінятися досвідом
Перетворювати в життя Втілювати в життя
Питання вияснено Питання з'ясовано
Під великим питанням залишається Під великим сумнівом залишається (дуже сумнівним надалі є)
Підводити підсумки Підбивати підсумки, підсумовувати
По результатах даного року За результатами даного року
По розрахункам спеціалістів За розрахунками фахівців
По тій причині, що: З тієї причини, що:, через те, що:
Подаємо вашій увазі Подаємо до вашої уваги
При першій можливості При першій нагоді
Привести приклад Навести приклад
Прийти до висновку Дійти до висновку
Прийти до остаточного рішення Остаточно вирішити
Приступити до обговорення Почати обговорювати, почати розгляд
Приходиться працювати Доводиться працювати
Риночні відносини Ринкові відносини
Сама важка справа Найважча справа
Скажу наступне Ось що скажу
Сказано в мій адрес Сказано на мою адресу
Упускати з виду Забути, занедбати, випускати з уваги
Хочу висказатись Хочу висловитись
Це не вмінено у функціональні обов'язки помічника Це не входить у обов'язки помічника, він не зобов'язаний цього робити
Я настоюю на цьому Я наполягаю на цьому
Я ствержую, що... Я стверджую, що...
Явка обов'язкова Присутність обов'язкова
Повiстка дня слiдуюча Порядок денний такий
Я виступаю з докладом Маю (виголошую) доповiдь. Виступаю з доповiддю
Приступаєм до обговорення (до роботи) Розпочинаємо обговорення (роботу)
Про це говорити не приходиться Про це нема що й казати
Нарада по проблемам... Нарада з проблем...
Збори вiдбудуться в три години Збори розпочнуться о третiй годинi
Мiнiстерство дає добро Мiнiстерство погоджується (схвалює, пiдтримує)
На цьому питаннi зупинюсь бiльш конкретнiше На цьому питаннi зупинюсь конкретнiше (про це скажу конкретнiше)
У цьому питаннi ми розберемось Ми це питання з'ясуємо (про це поговоримо докладно)
Саме основне питання Найважливiше питання
Першим дiлом треба вирiшити це питання Насамперед (передусiм, щонайперше) треба вирiшити це питання
На дiлi получається щось друге Насправдi виходить щось iнше
Ви правий (не правий) Ви маєте рацiю (не маєте рацiї)
Iтак, будемо сумувати нашi прибутки Отже, пiдсумуємо нашi прибутки (зробимо пiдсумок)
Я не вiдказуюсь вiд своїх слiв Я не вiдмовляюсь вiд своїх слiв
Це моє особисте враження Це особисте враження
Це сама вiдповiдальна задача Це найвiдповiдальнiше завдання
Маємо виконати великий об'єм роботи Маємо виконати великий обсяг роботи
Я лишаю вас слова Я позбавляю вас слова
Треба братися за роботу Треба братися до роботи
Рахуйтеся з думкою людей Зважайте на думку (враховуйте думку) людей
Наша задача полягає в тому, щоб... Наше завдання в тому, щоб...
Вiд цього метода вiдказались Вiд цього методу вiдмовилися
Ми намiтили слiдуючi мiроприємства Ми запланували такi справи (заходи)
Лiд тронувся Крига скресла
Ми прийняли всi мiри Ми вжили всiх заходiв (ми зробили все можливе)
Ми пiдрахували всi можливостi Ми врахували (зважили на) всi можливостi
Це наша вимушена мiра Це наш вимушений захiд
Факт на лице Незаперечний факт, ось тобi i факт
Спiвставимо Порiвняємо (зiставимо)
На протязi року була велика нагрузка Упродовж (протягом) року було велике навантаження
Любий може це зробити Всякий (будь-хто, перший-лiпший, кожний) може це зробити
Працювали, не дивлячись на перешкоди Працювали, незважаючи на перешкоди
Треба прикласти ще чимало зусиль Треба докласти ще чимало зусиль
Винести подяку колективу Скласти подяку колективу (-овi)
Бiльша половина працiвникiв Бiльше нiж (як) половина працiвникiв
Треба добре вiдноситися до роботи Треба добре ставитися до роботи
Халатне ставлення Недбале ставлення
Нерадивий працiвник Недбалий працiвник
Ви не виключення Ви не виняток
Чимало доброго сказано в наш адрес Багато доброго сказано на нашу адресу
Буде сказано нижче Скажемо далi
Ця справа простiша простого Це найпростiша справа
Справи в нас пiшли повним ходом Справи у нас (нашi справи) iдуть добре
Рискувати не треба Ризикувати не треба
За цей перiод була проведена робота по озелененню мiста За цей перiод ми озеленювали мiсто
Справи вiдклали iз-за нових обставин Справи вiдклали через новi обставини
У цiй справi ми зайшли в тупик У цiй справi ми зайшли у безвихiдь (у глухий кут)
Недостаткiв у нас багато Вад (хиб) у нас багато
Вiдтiк кадрiв Вiдплив кадрiв
У нас ще не перевелися взяточники У нас не бракує хабарникiв
Пiд стать йому й завiдуючий До пари йому й завiдувач
Диву даєшся Не можна надивуватися
Апарат працював вхолосту Апарат працював даремно (надаремно)
Нiхто цього не чекав Нiхто цього не сподiвався
Пiдрахуйте, у що це стане Пiдрахуйте, в яку копiйку це влетить
Ми не маємо достатнiх навикiв Ми не маємо достатнiх (потрiбних) навичок
Нiчого в нас не получається Нiчого в нас не виходить
Ми знайшлися в тяжкiм положеннi Ми в скрутi (ми у безпорадному становищi)
Не зрозумiли друг друга Не зрозумiли один одного
Ми маємо невеликi доходи Ми маємо невеликi (малi) прибутки
Втрати складають 10 % Втрати становлять 10%
Нам оказали допомогу Нам надали (дали) допомогу
Це облегшило наше положення Це полегшило наше становище
Нас заставили це зробити Нас змусили (примусили) це зробити
Дирекцiя бездiє Дирекцiя не працює дирекцiя бездiяльна
Нам треба задiяти молодь Нам треба залучити молодь
Нам треба друг друга пiдтримати Нам треба один одного пiдтримати (один одному допомогти)
Ця кандидатура у всiх вiдношеннях пiдходить нам Ця кандидатура нам у всьому пiдходить
У всьому вiн знає толк На всьому вiн розумiється (вiн у всьому компетентний)
Менi стало не по собi Менi стало нiяково
Менi подумалось Я подумав
Говорить невпопад Говорить не до ладу (не до речi)
Хочу сказати про зовсiм друге Хочу сказати про зовсiм iнше
Невiльно приходить на думку слiдуюче Мимоволi спадає на думку таке
Можемо привести слiдуючi приклади Можемо навести такi приклади
Накiнець можемо про це говорити вiдкрито Нарештi можемо про це говорити вiдверто (щиро)
В кiнцi кiнцiв Зрештою (врештi-решт, кiнець кiнцем)
За браком часу Через брак часу
Мова йде про саме важне Йдеться про найважливiше
Грає велику роль Багато важить (має чималу вагу, вiдiграє велику роль)
Це саме по собi розумiється Це само собою зрозумiло
По крайнiй мiрi Принаймнi, щонайменше
Слiд вiдмiнити розпорядження Треба (потрiбно, необхiдно) скасувати розпорядження
Hастоюю на тому, щоб... Я наполягаю на тому, щоб...
Це признак того, що... Це ознака того, що...
Менi кажеться, що... Менi здається, що...
Слiд признати, що... Потрiбно (треба) визнати, що...
Це положення ще треба доказати Це твердження (положення) ще треба довести
Скажу ще пару слiв Скажу ще кiлька слiв
Моє заключення слiдуюче Мiй висновок такий
Iменно ця обставина є сама важлива Саме ця обставина найважливiша
Приведенi показники спiвпадають Наведенi показники збiгаються (сходяться)
Використав справочнi матерiали Використав довiдковi матерiали
До цих пiр про це нiчого не вiдомо Про це ще досi нiчого не вiдомо
Заслуговує уваги такий факт Вартий уваги такий факт
Iнформацiя всiм стане у нагодi Iнформацiя для всiх пригодиться (всiм потрiбна)
Поступило багато пропозицiй Надiйшло багато пропозицiй
Вислухали всiх без виключення Вислухали всiх без винятку
Мiй виступ не протирiчить вашому Мiй виступ не суперечить вашому
При обговореннi була активнiсть Обговорення було активним
Вибори не вiдбулись, так як не було кворуму Вибори не вiдбулись, оскiльки (тому що, бо) не було кворуму
На збори прийшли всi без виключення На збори прийшли всi без винятку
Збори прийняли слiдуючi рiшення Збори прийняли такi ухвали (рiшення)
Це рiшення цiлком приємливе Це рiшення цiлком слушне (прийнятне)
Невiрнi рiшення приносять велику шкоду Неправильнi рiшення завдають великої шкоди
Я знiмаю своє предложення Я знiмаю свою пропозицiю
Внести на затвердження Подати на затвердження
Зачитайте ухвалу Прочитайте ухвалу
Пропозицiї по полiпшенню роботи Пропозицiї щодо полiпшення роботи
Дискусiя була плодотворною Дискусiя була плiдною
Пропозицiї торкаються важливих сторiн дiяльностi Пропозицiї стосуються важливих сторiн дiяльностi
Пропозицiю одобрили Пропозицiю схвалили
Постановили: 1) прийняти iнформацiю до вiдома; 2) збiльшити вiдчислення на оплату Ухвалили: 1) взяти iнформацiю до вiдома; 2) збiльшити вiдрахування на оплату
Треба пiдготовити проект Треба пiдготувати проект
Менi прийшлось писати резолюцiю Менi довелось писати резолюцiю
Пiдготуйте тезиси виступiв Пiдготуйте тези виступiв
У протоколi добавте четвертий пункт У протоколi додайте четвертий пункт